Teploty venku klesají a v mnoha domácnostech se začíná pomalu topit. V souvislosti s topnou sezónou likvidují hasiči v Kraji Vysočina žkaždoročně desítky požárů, které za sebou zanechávají nemalé škody a v minulosti si vyžádaly i několik životů.

Víte, co byste měli před zahájením topné sezóny všchno udělat? O tom, jak bezpečně topit a jaké zákonné povinnosti máte jsme si povídali s jihlavským vyšetřovatelem příčin vzniku požáru por. Bc. Radkem Šimkou.

Každoročně v kraji dojde k několika desítkám požárů ve spojitosti s topnou sezónou. Jak vypadala ta minulá?

Od 1. října loňského roku do posledního březnového dne letošního roku zasahovali hasiči v Kraji Vysočina u pěti desítek požárů, které za sebou zanechaly majetkovou škodu ve výši téměř 3,5 milionu korun. Nedbalost při používání topidla si v únoru vybrala daň nejvyšší. Při požáru rodinného domu v Jimramově na Žďársku zemřel muž. Na Jihlavsku za tuto topnou sezónu došlo k patnácti požárům, při kterých vznikla majetková škoda ve výši 600 tisíc korun.

Co nejčastěji lidé před zahájením topné sezóny podceňují?

Jednoznačně přípravu topidla na topnou sezónu. Neznají platnou legislativu nebo se touto legislativou vůbec neřídí. Pravidelná kontrola spalinové cesty je přitom dána nařízením vlády, které nabylo účinnost 1. ledna 2011. V souladu s tímto nařízením smí provádět kontrolu spalinové cesty jen odborně způsobilá osoba – tedy držitel živnostenského oprávnění v oboru kominictví, která o výsledku kontroly a případném vyčistění komína vystaví řádný doklad s razítkem a podpisem. Doklad musí mimo jiné obsahovat datum kontroly a vyjádření, zda je komín schopen bezpečného provozu. O přezkoušení komína je také třeba požádat při změně topného zařízení či paliva.

Jak je to s čištěním spalinové cesty? Kdy je možné provést toto čištění svépomocí?

Čištění spalinové cesty, sloužící pro odtah spalin od spotřebiče na pevná paliva do výkonu 50 kW, je možné provádět i svépomocí. Čištění by mělo být zaměřeno zejména na odstraňování pevných znečišťujících částí nahromaděných v komíně.

Jak často je nutné spotřebiče čistit?

Čištění spotřebičů na plynná paliva do výkonu 50 kW se podle vládního nařízení má provádět jednou ročně, u spotřebičů na kapalná paliva třikrát ročně a u kamen a kotlů do 50 kW používaných celoročně třikrát ročně. Kouřovody, na které jsou napojeny spotřebiče na pevná paliva, používané tzv. sezonně, tedy úhrnně méně než šest měsíců v roce, stačí jen dvakrát.

Můžete prosím poradit našim spoluobčanům, jak tedy spotřebiče paliv řádně provozovat a užívat?

Důležité je pochopitelně správné umístění topidla. Ne každý spotřebič může být umístěn v jakémkoliv prostoru. Pro zajištění správné funkčnosti spotřebiče je potom nutné jeho odborné připojení. Správné připojení bývá v převážné většině i předmětem výchozích zkoušek nebo revizí. Je důležité uvědomit si, že většina spotřebičů potřebuje ke své správné funkci i dostatek spalovacího vzduchu. Posouzení tohoto požadavku, popř. stanovení dalších případných opatření, bývá součástí příslušné technické, či projektové dokumentace. Neméně důležitý je i bezpečný odvod spalin do volného prostoru, většinou do komína. Spalovat vždy musíme pouze ten druh paliva, pro které je spotřebič konstruován. Velmi stručně řečeno, při používání spotřebiče musíme důsledně dodržovat návod výrobce.

Velmi časté jsou požáry sazí v komínech. Jak se při takovémto požáru správně zachovat?

Pokud vznikne požár sazí v komíně, je nutno z blízkosti komínového tělesa urychleně odstranit všechen hořlavý materiál. Hořící saze nikdy nehasit vodou, komín by mohl popraskat. Hasiči používají k sražení a uhašení hořících sazí v komíně převážně suchý písek.

Autor textu: Petra Musilová
Dobronínský zpravodaj říjen 2013 – číslo 5